Hội đồng quản trị Velacorp xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn để định hướng các hoạt động kinh doanh.Tiếp tục duy trì vị thế tại thị trường Việt Nam và xác định chiến lược phát triển với 3 hướng đi chính được thực thi, bao gồm:

1. Giải pháp công nghệ cho Thương mại Điện tử
2. Hậu cần Thương mại Điện tử xuyên biên giới
3. Giải pháp bán hành, vận hành Branding kinh doanh Thương mại Điện tử