Thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng những người kinh doanh tại Việt Nam.