Thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng kinh doanh Việt Nam.