Velacorp trở thành một tổ chức sở hữu hệ sinh thái các giải pháp cho những người kinh doanh, tồn tại ít nhất 101 năm, có bản sắc và được xã hội ghi nhận.